MAP FOR LIFE / SINH TRẮC ĐỒ

Sử dụng các chỉ số để nhận biết tiềm năng/khả năng & phát huy điểm mạnh của con người: